หน่วยวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น ที่ควรรู้

หน่วยวัดทางไฟฟ้า คืออะไร ?

หน่วยวัดทางไฟฟ้า เป็นหน่วยมาตรฐานสากลที่ใช้ในการแยกหน่วยของการระบบไฟฟ้า โดยจะมีอยู่ในหลายหน่วย เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น มารู้จักกับหน่วยวัดทางไฟฟ้าต่างๆ ได้เลย

แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage)

แรงดันไฟฟ้า (Voltage) หรือแรงดันไฟฟ้า เป็นแรงดันที่ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานของวงจรระหว่างจุดสองจุด ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจร ใช้สัญลักษณ์ย่อเป็นตัว “V” โดยจะมีหน่วยย่อยดังนี้

1,000 ไมโครโวลต์ (µV) มีค่าเท่ากับ 1 มิลลิโวลต์ (mV)
1,000 มิลลิโวลต์ (mV) มีค่าเท่ากับ 1 โวลต์ (V)
1,000 โวลต์ (V) มีค่าเท่ากับ 1 กิโลโวลต์ (kV)

กระแสไฟฟ้า (Current)

กระแสไฟฟ้า (Current) คือ การเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง จากวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าลบ ไปยังวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวก ใช้สัญลักษณ์แทนกระแสไฟฟ้า คือ “I” และมีหน่วยวัดเป็น แอมเปร์ (Ampere) ใช้สัญลักษณ์เป็น “A” โดยที่กระแสไฟฟ้าจะแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ กระแสไฟฟ้าตรง และกาแสไฟฟ้าสลับ

  • กระแสไฟฟ้าตรง (Direct Current) เป็นประเภทของกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกันตลอด
  • กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current) เป็นประเภทของกระแสไฟฟ้า ที่มีทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนไปในทิศทางที่เปลี่ยนแปลงซ้ำๆ กันอยู่ตลอดเวลา

ความต้านทาน (Resistance)

ค่าความต้านทาน (Resistance) จะเป็นค่าของอุปกรณ์หรือวัตถุที่เป็นเส้นทางไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า เช่น สายไฟ ซึ่งจะมีความสามารถในการต้านกระแสการไหลของไฟฟ้าไม่เท่ากับ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ที่มีค่าความต้านทานสูงจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้น้อย ส่วนอุปกรณ์ที่มีค่าความต้านทานต่ำกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านได้มาก โดยสัญลักษณ์ของค่าความต้านทานจะใช้ตัว “R” และหน่วยวัดของค่าความต้านทานเป็น โอห์ม (Ohm) โดยมีสัญลักษณ์เป็นตัว “Ω”

กำลังไฟฟ้า (Electric Power)

กำลังไฟฟ้า (Electric Power) เป็นค่าที่แสดงถึงอัตราการใช้พลังงานในการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยที่ทุกอุปกรณ์ไฟฟ้ามักจะมีระบุ โดยใช้สัญลักษณ์ตัว “P” และมีหน่วยวัดเป็น วัตต์ ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัว “W”

พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy)

พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy) เป็นค่าที่แสดงถึงการใช้งานกำลังไฟฟ้าไปในระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีหน่วยเป็น วัตต์ชั่วโมง (KWh) หรือ ยูนิต ซึ่งค่ายูนิตนี้เองจะนำไปคำนวนเป็น ค่าไฟฟ้า อีกด้วย

ความถี่ (Frequency)

ค่าความถี่ (Frequency) เป็นค่าที่ใช้ในการวัดความถี่หรือจำนวนรอบของกระแสไฟฟ้าต่อวินาที ซึ่งค่านี้จะใช้กับกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ โดยจะมีหน่วยเป็น Hertz หรือสัญลักษณ์ “Hz”

สินค้าแนะนำ

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน